Opći uvjeti poslovanja

Ovim općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) u svrhu transparentnosti pobliže se definiraju pojedini termini i odnosi, načini ispunjenja obveza među ugovornim stranama, a koji vrijede između Ugovornih stranaka prilikom sklapanja Ugovora o pružanju usluge i smatraju se dodatkom Ugovora.

1.TERMINI

1.1. Institut za Španjolsku kulturu i jezik je Udruga, sa sjedištem u Draškovićevoj 57, 10 000 Zagreb,  OIB: 19842351635 MB: 2845555, u daljnjem tekstu Instituto de Español odnosno Institut.

1.2. Korisnik usluge (u daljnjem tekstu: Korisnik) je svaka pravna ili fizička osoba, koja je sa Institutom za Španjolsku kulturu i jezik „Instituto de Español“ sklopila Ugovor o pružanju usluga, a koje su u opisu Instituta i koje isti nudi u svojim promotivnim materijalima.

1.3. Usluge u smislu Općih uvjeta poslovanja su sve usluge koje Institut za Španjolsku kulturu i jezik nudi korisnicima na bilo koji način koji bi se u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (u daljnjem tekstu: ZOO) smatralo ponudom ili pozivom da se učini ponuda pod uvjetima koje je Institut oglasio. Uslugama se prvenstveno smatraju tečajevi španjolskog jezika u skladu sa člankom 1.4.

1.4. Institut za Španjolsku kulturu i jezik na WEB stranicama (službena web stranica www.tecajspanjolskog.com i/ili FB stranicama) pojedinačno opisuje svaku pojedinu uslugu koju pruža. U smislu opisa broja sati, dinamike, broja polaznika itd. Uslugom se smatra ono što je Institut za Španjolsku kulturu i jezik  naznačio ili opisao u opisu tečaja ili koje druge usluge.

1.5. Ugovor je dvostrani pravni odnos sklopljen između Instituta i Korisnika, a odnosi se na pružanje usluga iz djelatnosti Instituta. U pogledu sklapanja Ugovora, raskida, izmjena i sl., primjenjuju se odredbe ZOO-a, osim ako ovim Općim uvjetima nije drugačije određeno.

1.6. Oglašavanje Instituta za Španjolsku kulturu i jezik je oglašavanje koje je isključivo Institut učinio dostupnim javnosti i neodređenom broju ljudi, a posebice objavljivanje na službenim WEB stranicama Instituta, FB stranicama kao i  promotivnim letcima.

1.7. Tečaj Španjolskog jezika je usluga koju Institut pruža, a koja u organizacijskom i ugovornom smislu čini cjelovitu i nedjeljivu uslugu, a održava se kao izvođenje nastave pred grupom. Broj sati unutar tečaja označava samo organizacijski raspored održavanja usluge te kao takav nije djeljiv po satima. Institut nudi različite tečajeve kao svoje usluge, a njihov program je predočen svakom Korisniku prilikom sklapanja ugovora.

1.8. Grupa je broj polaznika čiju broj utvrđuje Institut , a koji je potreban za neometano i kvalitetno pružanje usluge tečaja. Tečaj se održava pred grupom u unaprijed ugovorenim terminima unutar učionica ili Online, iznimno se može održati i izvan učionica uz pristanak većine polaznika iz grupe, dok za one polaznike koji se ne slažu sa time, potrebno je osigurati zamjenskog profesora za izvođenje nastave unutar učionica ili Online.

1.9. Nastavni sat je vremensko razdoblje na koje je podijeljen tečaj kao cjelovita usluga te osim iznimno, ne predstavlja predmet ugovora o pružanju usluga. Jedan nastavni sat traje 45 minuta. Nastavni sat u smislu ovih Općih uvjeta ne predstavlja vremensku jedinicu koja se kao zasebna usluga pruža kao individualni sati ili tečajevi. Prilikom pružanja takve usluge, Institut i korisnik posebno dogovaraju broj i trajanje nastavnih sati, te cijenu u skladu sa cjenikom Instituta.

1.10. Završni ispit je pisana i usmena provjera znanja unutar jednog tečaja u kojem se Korisnika ispituje poznavanje jezika, a o uspješnom položenom ispitu Institut izdaje potvrdu tj. diplomu.

1.11. Ispitni rok je termin unutar kojeg se održava završni ispit, a određuje ga Institut u skladu sa svojim mogućnostima. U cijenu tečaja je uključen određeni broj besplatnih ispitnih rokova koliko ih je Institut  odredio svojom ponudom bilo na WEB stranicama ili na koji drugi način. Ukoliko polaznik ne pristupi ispitn-om/im rok-u/ovima koji su bili uračunati u cijenu, svaki daljnji ispitni rok se naplaćuje po Cjeniku kojeg utvrđuje Institut.

1.12. Institut može samoinicijativno, ili na zahtjev korisnika organizirati i druge ispitne rokove izvan obveza iz sklopljenog ugovora. Takve će rokove (termine, opise, cijenu i sl.) Institut  objavljivati na svojim WEB stranicama .

1.13. Cjenik je popis usluga koje pruža Institut u kojemu su izražene cijene svake pojedine usluge. Cijene su izražene na jasan i nedvosmislen način u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o Porezu na dodanu vrijednost. Institut može članovima udruge, sukladno statutu, određene ili sve usluge pružati po povoljnijoj cijeni za vrijeme trajanja članstva u udruzi.

  1. SKLAPANJE UGOVORA

2.1. Ugovor o pružanju usluga Institut sklapa sa svakim Korisnikom. Ugovor je sklopljen kada su ga potpisale obje ugovorne strane.

Iznimka su online ugovori, unaprijed potpisani od strane Instituta.

U slučaju online Ugovora koji je unaprijed potpisan od strane Instituta, Ugovor se smatra sklopljenim tek kada odgovorna osoba u Institutu prihvati upis te isti potvrdi polazniku pismenim putem.

Institut ima pravo odbiti primljeni ugovor ukoliko u grupi koju polaznik želi pohađati nema više slobodnih mjesta, ukoliko polaznik označi na Ugovoru namjeru da upiše stupanj za koji nema znanje koje može potkrijepiti potvrdom o provedenom besplatnom testiranju stupnja u Institutu ili posjedovanjem diplome izdane od strane Instituta, ne starije od 6 mjeseci.

Diplome i potvrde iz drugih institucija i škola stranih jezika Institut ne priznaje.

2.2. Ugovor je sklopljen i kada je druga ugovorna strana prihvatila točno određenu ponudu Instituta, koju je Institut objavio na svojim WEB stranicama ili na bilo koji drugi način, a uplata iznosa koji odgovara ugovorenoj cijeni, ili pak nekom njenom dijelu. Takva uplata smatra se konkludentnom radnjom prihvata ponude od strane ponuđenog.

Ugovor se također, smatra skolpljenim ako Polaznik ispuni online ugovor sa svojim podatcima bez potpisa te ga pošalje Institutu i iskaže svoju namjeru za pohađanjem tečaja uplatom upisnine, nakon čega Institut potvrdi upis polazniku. Takva uplata smatra se konkludentnom radnjom prihvata svih odredbi Ugovora.

Institut zadržava pravo odbijanja prihvata Ugovora (ako je riječ o unaprijed potpisanom Ugovoru Instituta koji je dostupan na web stranicama) te povrat uplaćenih sredstava iz bilo kojeg razloga.

2.3. U ugovoru mora biti naznačen iznos koji je Korisnik dužan podmiriti i dospijeće. Ako je Korisnik ujedno i član Udruge, ugovorom o članstvu može ostvariti popust na uslugu.

  1. OBVEZE KORISNIKA

3.1. Korisnik je dužan uplatiti cjelokupni ugovoreni iznos odmah po sklapanju ugovora, osim ako nije izrijekom dogovoreno plaćanje u obrocima, uz izrijekom dogovornu visinu, dospijeće i broj obroka.

3.2. Korisnik je, osim u iznimnim slučajevima (kada se Institut izrijekom obaveže) , dužan o svom trošku pribaviti sve materijale potrebne za praćenje nastave i izvršavanje zadataka (bilježnica, knjige, rječnici….).

3.3. Korisnik je dužan omogućiti radnicima Instituta neometano izvođenje nastave, te ne smije svojim ponašanjem onemogućavati ili otežavati održavanje nastave.

3.4. U slučaju da Korisnik svojim ponašanjem onemogući održavanje nastave ili je znatno otežava, a Institut  zbog tog trpi štetu, dužan ju je nadoknaditi.

Također, Institut zadržava pravo raskinuti Ugovor s Korisnikom ukoliko korisnik svojim ponašanjem otežava izvođenje nastave.

3.5. Korisnik je dužan sam brinuti za svoje materijale te druge stvari koje donosi u prostorije Instituta. Korisnik ne smije u prostoriju Instituta unositi bilo koje stvari koje mogu ozlijediti druge osobe ili izazvati materijalnu štetu.

3.6. Institut ne odgovara za nestanak, krađu ili oštećenje korisnikovih stvari za vrijeme izvođenja nastave.

3.7. Korisnik je dužan paziti na inventar Instituta te isti ne smije uništiti, niti oštetiti na koji način, a u suprotnom odgovara za svu materijalnu štetu koju zbog toga Institut pretrpi.

  1. OBVEZE INSTITUTA ZA ŠPANJOLSKU KULTURU I JEZIK

4.1. Institut je dužan Korisniku omogućiti pohađanje nastave u prostorijama Instituta u ugovorenom terminu. Sukladno članku 1.8. moguće je omogućiti pohađanje nastave i izvan prostorija Instituta, kao provođenje nastave Online.

Institut zadržava pravo da tijekom pandemije korona virusa, svu nastavu ili nastavu za pojedine grupe prestane izvoditi uživo te nastavi provoditi online, u istom terminu i trajanju, bilo to na zahtjev Stožera civilne zaštite, drugih javnih tijela, zahtjeva većine polaznika ili jednostrane odluke Instituta.

4.2. Institut jamči da svi predavači imaju potrebne kvalifikacije, znanja i vještine potrebne za kvalitetno obavljanje nastave.

4.3. Institut zadržava pravo raskinuti ugovor u slučaju da prije početka održavanja određenog tečaja pred pojedinom grupom u određenom terminu ne bude prijavljen najmanje minimalan broj korisnika određen od Strane Instituta  (raskidni uvjet). Institut će u tom slučaju korisniku bez odgode izvršiti povrat uplaćenih novčanih sredstava na ime cijene. U ovom slučaju, Institut može ponuditi korisniku drugačije osmišljen tečaj s drugačijim brojem sati i/ili cijenom. Ponudu će Institut objaviti na svojim WEB stranicama ili na drugačiji način.

4.4. Institut zadržava pravo da u grupama u kojima ima četiri ili manje polaznika, smanji ukupni broj sati predviđen programom odnosno smanji pojedinačno trajanje nastave sa 90 na 60 minuta, jer predavač u takvim slučajevima može se individualno jednako vrijeme posvetiti se polaznicima u grupi kao i provesti predviđeni program. Pri tome nije dužan korigirati cijenu, jer cijelokupna usluga dogovorena sa korisnikom bit će provedena.

4.5. Institut je dužan osigurati učionicu za održavanje nastave, sa svim potrebnim sadržajem za neometano i kvalitetno održavanje nastave te jednog predavača po grupi. Institut zadržava pravo da u svakoj grupi tijekom tečaja promjeni predavača zbog organizacijskih, ali i drugih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti.

4.6. Korisnik može promijeniti grupu odnosno termin održavanja tečaja samo uz prethodno pisano odobrenje osobe koja je zadužena za organizaciju nastava i koordinaciju polaznika Instituta. Promjenom se smatra pohađanje bilo kojeg tečaja u bilo kojem terminu koji nije unaprijed ugovoren.

4.7. Unutar svoje ugovorne obveze Institut je dužan održavati provjere znanja tijekom trajanja tečaja, te voditi evidenciju o svakom pojedinačnom Polazniku.

4.8. Unutar svoje ugovorne obveze Institut je dužan održati ispitne rokove koji su uključeni u cijenu u skladu sa člankom 1.10. i 1.11. ovih Općih uvjeta.

4.9. O položenom ispitu te o stečenom znanju, Institut će Korisniku izdati odgovarajuću diplomu/certifikat/potvrdu.

4.10. Razne aktivnosti i druženja koje se održavaju unutar prostorija Instituta ne predstavljaju organizaciju priredbi od strane Instituta, te isto nije ugovorna obveza Instituta.

  1. CIJENE I POPUSTI

5.1. Cijena je novčani iznos kojeg je Korisnik usluge dužan podmiriti nakon sklapanja ugovora osim u slučaju iz 2.2. Općih uvjeta, kada se uplaćeni iznos smatra ugovorenom cijenom. Cijenu utvrđuje Institut svojim Cjenikom u odnosu na svaku pojedinu uslugu koju pruža.

5.2. Ugovorena cijena predstavlja cijenu cjelokupne usluge bez obzira na naziv (tečaj, stupanj i sl.). Cijena je određena u skladu s čl. 1.7. Općih uvjeta i kao takva se ne može dijeliti na sate. Cijena se, osim u iznimnim slučajevima (individualni sati i sl.), ugovara u odnosu na sate, a sve u skladu s posebnim ugovorom ili Odlukom Instituta.

5.3. Popust je svako snižavanje ugovorene cijene pojedinom Korisniku koje odobrava i ugovara Institut, a pod uvjetima koje određuje Institut, i objavljuje ih na svojim službenim Web stranicama, ili na koji drugi način.

5.4. Popust se ostvaruje jedino u trenutku sklapanja ugovora ili plaćanjem iznosa iz čl. 2.2. Općih uvjeta. Korisnik kojemu s obzirom na svojstva pripada pravo na popust mora na isti sam upozoriti Institut u trenutku sklapanja ugovora/plaćanja iznosa iz čl. 2.2.. Popust se ne može ostvarivati retroaktivno.

5.5. Pravo na popust, osim popusta na gotovinsko plaćanje, mogu ostvarivati samo fizičke osobe. Institut  zadržava pravo da bilo kojoj pravnoj osobi odobri određeni popust.

  1. PLAĆANJE

6.1. Plaćanjem ugovorene cijene, korisnik ispunjava svoju ugovornu obvezu.

6.2. Plaćanje se može izvršiti jednokratno i u obrocima.

6.3. Plaćanje u obrocima je plaćanje bilo kojim sredstvom plaćanja, kada korisnik svoju obvezu ispunjava djelomično, a skup svih obroka odgovara cjelokupnoj cijeni usluge.

6.4. U slučaju da Korisnik dogovori obročno plaćanje, dospijeće svakog pojedinačnog obroka je prvog u mjesecu.

6.5. Iznos od 225,00 kn za upisininu odnosno adminstrativne troškove , a koje je korisnik dužan platiti po sklapanju ugovora, ili je uplatio po sklapanju istog, a prije početka tečaja smatra se ugovorenom kaparom kao odustatninom. Iznos uplaćen kao kapara, polaznik u slučaju odustanka ne može potraživati natrag.

6.6. Korisnik cjelokupni iznos tečaja mora uplatiti najmanje 10 dana prije početka održavanja tečaja ili se smatra da je odustao. To se ne odnosi na studente koji su ugovorili  obročno plaćanje.

6.7. Institut je ovlašten korisnika koji kasni sa uplatom duže od 30 dana isključiti sa nastave španjolskog jezika dok Korisnik ne plati sve dospjele obroke.

6.8. Institut će sve dospjele i neplaćene obroke Korisnika predati pravnoj službi i zatražiti prisilnu naplatu, 120 dana od dana dopijeća obroka.

  1. RASKID UGOVORA

7.1.  Korisnik može odustati od ugovora unutar deset dana od dana potpisivanja ugovora odnosno početka tečaja i tražiti povrat novca, umanjen za iznos upisnine.

7.2. U slučaju odustanka od ugovora, Korisnik je dužan pismenim putem obavijestiti Institut. Obavijest može biti poslana putem maila na mail adresu: info@institutoespanol.com.hr ili na adresu Draškovićeva 57, 10000 Zagreb.

7.3. Ukoliko Institut ne zaprimi obavijest od Korisnika o namjeri odustanka od ugovora na propisan način, nije dužan provesti ispis.

7.4.  Ako Korisnik, odustane od ugovora nakon navedenog roka, nema pravo na povrat uplaćenih sredstava, osim zbog neispunjenja od Strane Instituta.  Ukoliko je do odustanka došlo isključivo korisnikovom krivnjom dužan je podmiriti sve obveze prema Institutu do kraja trajanja upisanog tečaja.

7.5. Korisnik koji je ujedno i član udruge te je na temelju članstva ostvario popust na uslugu ili uslugu do sada primao besplatno, u slučaju prekida članstva svojom krivnjom, bez valjanog razloga, dužan je u potpunosti podmiriti preostali iznos sukladno potpisanom ugovoru, osim ako Institut ne odluči drugačije. Prestanak članstva označava prestanak pogodnosti koje članovi ostvaruju na temelju članstva, ne i prava po sklopljenom ugovoru.

7.6. Korisnik može zbog izvanrednih okolnosti koje nije mogao predvidjeti prilikom sklapanja ugovora  odustati od ugovora, ali je tada dužan pismenim putem obavijestiti Institut i  zatražiti dozvolu za izvanrednim raskidom ugovora. Korisnik je dužan zahtjev dostaviti elektronskim putem na mail adresu: info@institutoespanol.com.hr ili na adresu: Draškovićeva 57, 10000 Zagreb.

7.7. U zahtjevu kojim Korisnik traži dozvolu za izvanrednim ispisom, potrebno je priložiti dokumentaciju koja potvrđuje izvanrednu okolnost (npr. liječnička dokumentacija).

7.8. Ukoliko polaznik ne preda zahtjev za raskidom ugovora u propisanom (putem navedenih adresa) i potpunom obliku (dokumentacija koja potvrđuje navode), Institut takav zahtjev nije dužan razmatrati.

7.9. Institut je dužan u roku od 15 radnih dana donijeti odluku o predmetu u kojem se traži izvanredni raskid ugovora. Ukoliko Institut donese pozitivnu odluku (dopušten raskid ugovora zbog opravdanosti razloga), ugovor se raskida sa datumom kada je Institut zaprimio zahtjev za izvanrednim raskidom ugovora. Korisnik je u tom slučaju dužan platiti sve dospjele obaveze prema Institutu do dana zatraženja izvanrednog raskida ugovora.

7.10. Žalba na odluku Instituta je moguća unutar 7 dana od dana dobivanja obavijesti Instituta. Žalba se podnosi na isti način kao i zahtjev za raskidom ugovora u pisanoj formi na e-mail adresu: info@institutoespanol.com.hr ili na Draškovićeva 57, 10000 Zagreb. Pri podnošenju žalbe nije potrebno popunjavati formular, već poslati pisano očitanje i eventualnu dokumentaciju koja nije priložena ranije.

7.11. Institut odluku od opravdanosti žalbe dužan je donijeti 15 dana od dana primitka žalbe. U slučaju da Institut donese pozitivnu odluku na žalbu, raskid ugovora stupa na snagu ono dana kada je žalba predana.

7.12. Dodatni prigovori na odluku na žalbu nisu mogući te u slučaju nezadovoljstva Korisnika, primjenjivat će se članak 9.4. ovih općih uvjeta poslovanja.

  1. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I OSOBNI PODACI

8.1. U odnosu na treće osobe, Institut je isključivi nositelj svih autorskih prava na materijalima, pisanim vježbama, konceptima vježbe, zbirkama podataka i slično.

8.2. Ispitni zadaci, mini ispiti, završni ispiti, program i plan nastave kao i dodatni materijali predstavljaju autorsko djelo Instituta, a Institut iste iz komercijalnih razloga ima pravo držati kao povjerljive. Institut ima pravo 6 mjeseci čuvati  podatke o uspjesima na ispitima, arhiviranjem mini testova, testova, domaćih zadaća te audio snimanjem usmenih ispita, službenih sastanaka zaposlenika Instituta i polaznika, prezentacija polaznika, isključivo za provođenje analiza, vođenje evidencije o polaznicima i obavještavanju o novim uslugama.

8.3. Korisnik je suglasan da fotografiranje, audio i video snimanje na javnim predavanjima od strane Instituta u svrhu promoviranja i reklamiranja Instituta ne predstavlja kršenje Ugovornih obveza, te pristaje da se fotografije Instituta na kojima se on nalazi objavljuju i/ili distribuiraju službenim glasilima, lecima, pamfletima Instituta.

8.4. Korisnik odgovara za svako vrijeđanje autorskih prava Instituta, kao što je npr. neovlašteno kopiranje, snimanje, slikanje i/ili distribuiranje ispita.

9. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

9.1. U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ), pružatelj usluge skuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika na zakonit, pravedan i transparentan način, i to samo one podatke koji su neophodni za izvršavanje usluge dogovorene između Pružatelja usluge i Korisnika.

Radi jasnoće i lakšeg razumijevanja ovih Uvjeta, „Pružatelj usluge“ znači Institut za španjolsku kulturu i jezik., a „Korisnik“ znači posjetitelj web stranice Pružatelja usluge, potencijalni poslovni suradnik Pružatelja usluge i svaki korisnik usluga Pružatelja usluge.

9.2. „Osobni podaci” znači sve informacije koje se odnose na pojedinca čiji identitet je utvrđen ili može biti utvrđen; pojedinac čiji identitet može biti utvrđen je fizička osoba koja može izravno ili neizravno biti identificirana, osobito s pomoću identifikatora kao što su ime, prezime, osobni identifikacijski broj, adresa, mail adresa, broj telefona, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili s pomoću jednog ili više faktora koji čine fizički, psihološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet pojedinca.

Za pristup uslugama putem stranice nije potrebna registracija ili kreiranje korisničkog računa putem kojih bi se otkrili osobni podaci.

Ipak, ako se Korisnik želi prijaviti na seminar ili poslati upit vezano uz neku od usluga ili drugu vrstu suradnje, za obradu prijave ili upita potrebni su neki osobni podaci. U tom slučaju potrebno je poslati ili na drugi način otkriti ime, prezime, e-adresu, broj telefona, te podatke ili dokumente koji se odnose na vrstu usluge ili suradnje (dokumenti za prijevod ili lekturu, podaci o konferenciji, podaci o studiju ili jeziku koji se prevode i sl.). Ako Korisnik odluči ne poslati ili otkriti te podatke, Pružatelj usluge neće moći odgovoriti na njegov ili njezin upit ili zahtjev.

Osobni podaci obrađuju se isključivo za svrhe o kojima je Korisnik obaviješten i sakupljeni su u trenutku sakupljanja podataka.

Voditelj obrade je osoba koja je ovlaštena da predstavlja Institut za španjolsku kulturu i jezik i Korisnik joj može uputiti sva pitanja vezana uz obradu osobnih podataka na info@institutoespanol.com.hr  ili putem pošte na Institut za španjolsku kulturu i jezik, Draškovićeva 57, 10 000 Zagreb.

9.3 Osobni podaci upotrebljavaju se isključivo za izvršavanje usluga koje su unutar okvira djelatnosti Pružatelja usluge ili za tehničke svrhe pri administraciji i administraciji stranice, komunikaciji s Korisnikom i izradi statistike i vođenja evidencije te knjige članova.

Osobne informacije neće biti otkrivane trećim stranama osim uz izričitu suglasnost Korisnika.

Pružatelj usluge neovisno odlučuje o tome koji podaci će mu biti potrebni za izvršavanje usluge.

U slučaju da podaci ne budu ustupljeni, postoji mogućnost da Pružatelj usluge neće moći izvršiti svoje obveze i ostvariti poslovni odnos s Korisnikom. Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku tražiti od Pružatelja usluge pristup svojim osobnim podacima i ispravak svojih osobnih podataka.

Zahtjeve za pristup podacima ili ispravak osobnih podataka Korisnik može uputiti putem kontakt obrasca na stranicama Pružatelja usluge ili na adresu info@institutoesapnol.com.hr

Ti zahtjevi mogu sadržavati zahtjev za pružanje informacija o tome na koji način Pružatelj usluge obrađuje podatke, za koju svrhu, odnosno Korisnik zahtjevom može tražiti da se podaci izmjene ili ažuriraju ako su netočni ili nepotpuni.

Pružatelj usluge je obvezan obraditi takav zahtjev u što kraćem mogućem roku, a najviše mjesec dana od zaprimanja. Taj rok može biti produžen na dva mjeseca u slučaju velikog opterećenja Pružatelja usluge, o čemu mora čim prije obavijestiti Korisnika.

9.4. Pri dogovaranju poslovnog odnosa s Pružateljem usluge, kao i kod slanja općih upita, zahtjeva za ponudu ili ponude usluge, Korisnik daje privolu Pružatelju usluge za obradu onih osobnih podataka koji su nužni za obradu zahtjeva.

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku povući privolu za obradu osobnih podataka. U tu svrhu može poslati zahtjev za prekid obrade svojih podataka putem kontakt obrasca na stranicama Pružatelja usluge ili na adresu info@institutoesapnol.com.hr

Pružatelj usluge odmah će prestati sa svom daljinom obradom i o tome obavijestiti Korisnika.

Ako Pružatelj usluge nije u mogućnosti izvršiti svoje ugovorne obveze prema Korisniku zbog prekida obrade podataka, neće prema Korisniku snositi nikakvu odgovornost za neispunjenje ili eventualnu štetu nastalu zbog neispunjenja, dok će Korisnik biti odgovoran za sve troškove koji su nastali kod Pružatelja usluge.

Kad je privola povučena, Pružatelj usluge će odmah i  trajno izbrisati sve prikupljene podatke o korisniku.

9.5. U slučaju da sumnja na zlouporabu ili uskraćivanje podataka, Korisnik ima pravo uputiti žalbu nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

9.6. Korisnik ima pravo zatražiti brisanje njegovih ili njezinih osobnih podataka od Pružatelja usluge. Takav zahtjev može uputiti putem kontakt obrasca na stranicama Pružatelja usluge ili na adresu info@institutoesapnol.com.hr

Pružatelj usluge obvezan je obraditi taj zahtjev u što kraćem mogućem roku, a najviše mjesec dana od zaprimanja. Taj rok može biti produžen na dva mjeseca u slučaju velikog opterećenja Pružatelja usluge, o čemu mora čim prije obavijestiti Korisnika.

Pružatelj usluge odmah će prestati sa svom daljinom obradom i o tome obavijestiti Korisnika. Ako Pružatelj usluge nije u mogućnosti izvršiti svoje ugovorne obveze prema Korisniku zbog prekida obrade podataka, neće prema Korisniku snositi nikakvu odgovornost za neispunjenje ili eventualnu štetu nastalu zbog neispunjenja, dok će Korisnik biti odgovoran za sve troškove koji su nastali kod Pružatelja usluge.

9.7. Svaki pristup stranicama Pružatelja usluge automatski bilježi neke informacije opće prirode koji se ne smatraju osobnim podacima (korisnikov preglednik, broj posjeta, posjećene stranice, prosječno vrijeme posjeta po stranici). Informacije prikupljene na ovaj način važne su za Pružatelja usluge jer se koriste za mjerenje interesa za sadržaj stranice, za poboljšanje sadržaja i korisničkog iskustva.

Te informacije se ne prosljeđuju trećim stranama.

9.8. Stranice Pružatelja usluge koriste takozvane „cookies“/kolačiće – podatke koje internetski poslužitelj (eng. web server) šalje programu za pretraživanje interneta (eng. browser), koje isti zapisuje na disk lokalnog računala. Kolačići su male pasivne tekstualne datoteke i nalaze se u memoriji preglednika kada je aktivan, odnosno u posebnom direktoriju tvrdog diska (Temporary Internet Folder) kada je preglednik isključen.

Kolačići se koriste za održavanje informacija o stanju dok se krećete po različitim stranicama ili se vraćate na neko web-mjesto. Kolačići ne sadrže nikakve osobne podatke i ne mogu se koristiti za pokretanje programa ili prijenos virusa na Vaše računalo.

Kolačići ne djeluju na sustav maliciozno. Oni nisu programi, niti plug-inovi, niti spam. Ne šire viruse i nisu virusi. Ne čitaju podatke na Vašem računalu kako bi ih proslijedili trećoj strani. Potpuno su bezopasni, a bez njih neke složene web-aplikacije ne mogu raditi.

Stranice Pružatelja usluge povezane su sa sustavom za statistiku Google Analytics i za izradu statistike traže kolačiće trećih strana u sustavu Google Analytics. Podaci o tome na koji način korisnici koriste naše stranice mogu s vremena na vrijeme biti prikupljeni s pomoću drugih alata sličnih Google Analyticsu.

Ako se ne slažete s njihovim korištenjem, jednostavno možete obrisati ili onemogućiti kolačiće na svoj računalu ili mobilnom uređaju s pomoću postavki preglednika. S obzirom na to da je svrha kolačića unapređenje korisničkog iskustva, vodite računa o tome da brisanjem ili onemogućivanjem kolačića možete onemogućiti i neke funkcionalnosti stranice ili izgled stranice u pregledniku.

9.9. Pružatelj usluge poduzima sve dostupne mjere kako bi osigurao sigurnost osobnih podataka. Osobni podaci korisnika sustavno se štite od gubitka, uništavanja, krivotvorenja, manipulacije i neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog otkrivanja.

10. ZAVRŠNE ODREDBE

10.1. Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve Ugovore koje Institut sklopi s korisnicima, za svaku pojedinu uslugu, a stranke s njima budu izričito upoznate.

10.2. Odredbe ovih Općih uvjeta primjenjuju se na sve ugovore, osim ako pojedinim ugovorom nije drugačije ugovoreno, ili se pojedini ugovor ne poziva na neke druge Opće uvjete poslovanja koji se odnose na posebne usluge koje pruža Institut.

10.3. U slučaju izmjena i dopuna ovih Općih uvjeta Institut će izvijestiti Korisnike usluga objavom izmjena na službenim WEB stranicama Instituta.

10.4. U slučaju ikakvog spora, stranke se obvezuju da će sve sporove pokušati riješiti mirenjem. U slučaju da mirenje ne uspije, stranke ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.